Santuoka gali būti nutraukta:

 • abiejų sutuoktinių bendru sutikimu teismine tvarka;

 • abiejų sutuoktinių bendru sutikimu notarine tvarka;

 • vieno sutuoktinio prašymu;

 • dėl vieno sutuoktinio arba abiejų sutuoktinių kaltės.

Abiejų sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukiama teismine arba notarine tvarka.
Šiuo būdu santuoka nutraukiama teisme supaprastinto proceso tvarka, jeigu:

 • nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau negu vieneri metai ir

 • abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių abu sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos klausimus, dalyvavimo juos auklėjant ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką bei kitas savo turtines teises ir pareigas.

Santuoka sutuoktinių bendru sutikimu gali būti nutraukiama notarine tvarka, esant jau minėtoms sąlygoms, o taip pat kai:

 • sutuoktiniai daugiau negu metus netvarko bendro ūkio;

 • negyvena santuokinio gyvenimo;

 • neturi bendrų nepilnamečių vaikų.

Nutraukiant santuoką notarine tvarka, sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių turi būti aptarti sutuoktinių vienas kito išlaikymo klausimai, kitos turtinės teisės ir pareigos (jeigu šie klausimai neaptarti vedybų sutartyje ir (ar) jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepadalytas bendru jų susitarimu, patvirtintu notarine tvarka ar teismo sprendimu), taip pat nurodyta, kokios bus sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo.

Vieno sutuoktinio prašymu pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui santuoka gali būti nutraukta supaprastinto proceso tvarka esant bent vienai iš šių sąlygų:

 • sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus;

 • vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu pripažintas neveiksniu šioje srityje ar ribotai veiksniu šioje srityje;

 • vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu;

 • vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą.

Dėl vieno sutuoktinio arba abiejų sutuoktinių kaltės santuoka nutraukiama ieškinio teisenos tvarka. Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas, numatytas Civilinio kodekso trečioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo negalimas. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.

Jeigu santuoka nutraukta dėl vieno sutuoktinio kaltės, tai dėl santuokos nutraukimo kaltas sutuoktinis praranda tas teises, kurias įstatymai ar vedybų sutartis suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą.

Kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo.

Kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą, jeigu vedybų sutartyje nenumatyta kas kita.

Jeigu santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės, abu sutuoktiniai turi teisę reikalauti grąžinti vienas kitam dovanotus nekilnojamuosius daiktus, jeigu nuo dovanojimo sutarties sudarymo nėra praėję daugiau kaip dešimt metų ir nekilnojamasis daiktas nėra perleistas tretiesiems asmenims.