Mes atstovaujame savo Klientų interesams įvairių kategorijų bylose visose proceso stadijose ir visų instancijų bendrosios kompetencijos teismuose, administraciniuose teismuose, komerciniuose arbitražuose ir rengiame atitinkamus procesinius dokumentus. Siekdami kiek įmanoma geriausio rezultato, energingai ir kruopščiai atstovaujame Klientui kiekvienoje jo byloje. Neskirstome bylų į mažai reikšmingas ir itin svarbias. Mūsų dėmesys sutelktas kiekvienam bylos aspektui, todėl net ir menkiausios detalės nelieka nepastebėtos.

Advokatai, gindami Klientų teises ir teisėtus interesus teisme, siūlo visą teisinių paslaugų kompleksą:

 • suformuojame teisinę poziciją teisminėje byloje;

 • rengiame visus procesinius dokumentus: ieškinius, pareiškimus, prašymus, atsiliepimus, taikos sutartis, dublikus, triplikus, apeliacinius, atskiruosius, kasacinius skundus, prašymus dėl proceso atnaujinimo ir kitus procesinius dokumentus;

 • tiesiogiai dalyvaujame teismo posėdžiuose;

 • atstovaujame bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, dėl teisių pripažinimo į kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus;

 • atstovaujame bylose dėl skolų išieškojimo ir nuostolių atlyginimo;

 • atstovaujame bylose dėl viešųjų pirkimų;

 • atstovaujame bylose dėl garbės ir orumo gynimo, dėl dalykinės reputacijos gynimo;

 • atstovaujame bylose dėl santuokos nutraukimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo tvarkos nustatymo, sutuoktinių turto padalinimo, išlaikymo priteisimo;

 • atstovaujame darbo bylose;

 • atstovaujame bylose dėl sveikatai padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo;

 • atstovaujame administracinių nusižengimų bylose;

 • atstovaujame vykdymo procese, gauname vykdomuosius dokumentus, inicijuojame vykdymo procesą;

 • atstovaujame bylose dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje;

 • atstovaujame ypatingosios teisenos bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo, dėl teisių pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo, dėl hipotekos teisinių santykių, dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo, dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo, taip pat kitose bylose, kurios pagal Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka;

 • atstovaujame apeliaciniame, kasaciniame, proceso atnaujinimo procese.

Advokatų paslaugų detalizavimas kai kurių kategorijų bylose:

Turtiniai ginčai

 • turto išreikalavimas iš sąžiningo įgijėjo;
 • skolų išieškojimas iš fizinių ir juridinių asmenų;
 • turto atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės;
 • ginčai dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys);
 • ginčai dėl nuosavybės teisių pripažinimo;
 • savininko teisių gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys);
 • bylos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, sutarčių nutraukimas, pakeitimas, kitokių ginčų, kylančių iš sutarčių teisės sprendimas;
 • bylos dėl sandorių, pasirašytų skaitmeniniu parašu, pripažinimas negaliojančiais;
 • ieškiniai dėl žalos turtui ir sveikatai atlyginimo;
 • ir kt.
Šeimos bylos

 • santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu;
 • santuokos su užsienio valstybės piliečiu nutraukimas;
 • santuokos nutraukimas su turto padalijimu ir išlaikymo (alimentų) priteisimu;
 • vedybų sutarties parengimas, pakeitimas, nutraukimas, pripažinimas negaliojančia;
 • vaikų gyvenamosios vietos nustatymas ir bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas;
 • sutartys dėl išlaikymo (alimentų);
 • santuokos pripažinimas negaliojančia;
 • vaiko teisų apsaugos institucijų įtraukimas į bylą.
Darbo bylos

 • atleidimo iš darbo pripažinimas neteisėtu;
 • nepagrįstai ir neteisėtai paskirtos drausminės nuobaudos panaikinimas;
 • neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimas;
 • vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laikotarpį išieškojimas (ir uždelsimą atsiskaityti);
 • grąžinimas į darbą, piniginės kompensacijos už moralinę žalą išieškojimas;
 • darbuotojo padarytos žalos darbdaviui išieškojimas.
Vartotojų teisių gynimo bylos

 • nuostolių išieškojimas dėl nekokybiškų prekių, nekokybiškai atliktų darbų ir netinkamai suteiktų paslaugų;
 • žalos sveikatai ir gyvybei atlyginimas dėl nekokybiškų daiktų ir pan.;
 • vartotojų viešojo intereso gynimo institucijų įtraukimas į bylą.
Administracinės bylos

 • atstovavimas Kliento interesams institucijose, nagrinėjančiose administracinių nusižengimų bylas;
 • teisinė pagalba administracinių nusižengimų bylose;
 • institucijų ir pareigūnų priimtų sprendimų apskundimas;
 • eismo įvykio teisinis kvalifikavimas ir nepriklausomos ekspertizės organizavimas.
Baudžiamosios bylos

 • Mūsų santykiai su ikiteisminio tyrimo institucijomis, prokuratūra ir baudžiamąsias bylas nagrinėjančiais teismais paremti konstruktyviu ir pagarbiu teisiniu dialogu, griežtai laikantis baudžiamojo proceso įstatymo normų.